Ajankohtaista

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

26.03.2018

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10.4.2018 kello 14.00 alkaen Teatteriravintolan Torni -kabinetissa, osoitteessa Rantakatu 20, Joensuu.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu 26.3.2018 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.kareliaexpert.fi.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 §    Kokouksen avaaminen

2 §    Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 §    Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 §    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

5 §    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6 §    Kokouksen esityslistan hyväksyminen

7 §    Vuoden 2017 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitiedot,
         toimintakertomukset sekä tilintarkastuskertomukset, esittäminen

8 §    Tilinpäätöksen vahvistaminen

9 §    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

10 §  Vastuuvapauden myöntäminen toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille

11 §  Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

12 §  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13 §  Hallituksen jäsenten valitseminen

14 §  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

15 §  Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

16 §  Muut käsiteltävät asiat

17 §  Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin kohtiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä yhtiön päätoimipisteessä osoitteessa Teollisuuskatu 15, 80100 Joensuu ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 3.4.2018 klo 14.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse osoitteeseen: jonna.piipponen@kareliaexpert.fi

- puhelimitse numeroon 040 487 4897 (maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien asioiden käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

3. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Joensuussa 26.3.2018

 

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy

Hallitus

Takaisin arkistoon